اکسکوینو برای حفظ بیشتر امنیت کاربران خود، احراز هویت اتوماتیک را فراهم کرده است.